GSM: (+48) 504 184 550

email: puf.krzysztof.marek@gmail.com

Zdjecie do 1 miniaturki

Cezary Orłowski - Problemy w likwidacji szkód z obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych - Monitor Ubezpieczeniowy nr 45 - czerwiec 2011

przejdź do artykułu
Zdjecie do 1 miniaturki

- w ubezpieczeniach rolnych w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele dobrego - mówi prezes Concordii Piotr Narloch.

przejdź do artykułu
Zdjecie do 1 miniaturki

Reforma systemu ubezpieczeń jest konieczna, by stał się on powszechniejszy i bardziej opłacalny dla rolników - uważa minister rolnictwa Marek Sawicki.

przejdź do artykułu

Obowiązkowe dotowanie ubezpieczenia upraw

50proc. płacisz TY / 50proc. płaci Państwo

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r.(późniejszymi zmianami) o Dotowanych ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, każdy producent rolny otrzymujący dopłatę obszarową jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia 50 proc. areału posiadanych upraw. Za spełnienie tego obowiązku uważa się fakt objęcia ochroną upraw przynajmniej od jednego z wymienionych ryzyk: grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, susza, powódź.

Rolnik który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłat obowiązującej w każdym roku kalendarzowym stanowić będzie równowartość w złotych 2 euro od 1 ha (kurs z tabeli kursów NBP nr 1 w roku kontroli). Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rolników w przypadku:

  • niezawarcia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa umów w sprawie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach przekraczających 6 proc. sumy.


Brak zawartego ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary przez jednostki samorządowe w wysokości 2 Euro/ha

Od 2010 roku, rolnik który nie ma zawartego ubezpieczenia upraw otrzymuje ograniczoną pomoc socjalną - Rozporządzenie (KE) Nr. 1857/2006


Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, pomniejsza się o 50 %, jeżeli przed powstaniem tych szkód nie została zawarta umowa ubezpieczenia obejmująca ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich, co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. (Dz.U. z 2010r. Nr 132 poz. 889)

W przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej od co najmniej jednego z ryzyk wymienionych powyżej obniżeniu o połowę ulega pomoc ARiMR w przypadku kredytów klęskowych. (Informacja z ARiMR )

Projekt i wykonanie systemyit.com.pl